Miejskie Przedszkole nr 16 w Katowicach

 
 

strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

 

Strona główna

Kontakt

Rejestr zmian

Pomoc

<< wstecz

 

siedziba
nasza lokalizacja (zobacz na Mapie)
dyrektor
organy przedszkola
statut
regulamin
struktura przedszkola
cle i zadania
tryb działania
wysokość opłat
majątek
rejestry, ewidencje, archiwa
sposób załatwiania spraw
informacje nieudostępnione
kontrole 
Informacja o pownownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego
ogłoszenia
Redakcja BIP
Instrukcja obsługi BIP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

 

Siedziba
Adres:   40 - 722 Katowice, ul. Koszalińska 6a
Telefon:   32 252-53-32
Fax:   32 782-00-43
Godziny pracy:    600 - 1700
strona www:    www.mp16.katowice.pl
                             nasza lokalizacja (zobacz na Mapie)

 

Udostępniający: Hanna Kosmalska
Wytwarzający/Odpowiadający: Hanna Kosmalska
Czas wytworzenia: 16.09.2019r.
Czas udostępnienia: 16.09.2019r.

Dyrektor

Imię i nazwisko:

  mgr Hanna Kosmalska
Siedziba:   Miejskie Przedszkole nr 16, ul. Koszalińska 6a, 40 - 722 Katowice
Telefon:   32 252-53-32
 

Inspektor Ochrony Danych, Tomasz Ptak 
e-mail: iod.tptak@cuw.katowice.pl tel. 32 606 1323

 

Udostępniający: Hanna Kosmalska
Wytwarzający/Odpowiadający: Hanna Kosmalska
Czas wytworzenia: 16.09.2019r.
Czas udostępnienia: 16.09.2019r.

Organy przedszkola

1.

  Dyrektor przedszkola

2.

  Rada Pedagogiczna

3.

  Rada Rodziców
 

Udostępniający: Hanna Kosmalska
Wytwarzający/Odpowiadający: Hanna Kosmalska
Czas wytworzenia: 16.09.2019r.
Czas udostępnienia: 16.09.2019r.

do góry

 

Podstawa prawną powołania i funkcjonowania jednostki
Na podstawie uchwały Nr XVI/218/99 Rady Miejskiej Katowic z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie likwidacji przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice działających jako zakłady budżetowe i utworzenie w ich miejsce przedszkoli działających jako jednostki budżetowe i statutu Miejskiego Przedszkola nr 16

Udostępniający: Hanna Kosmalska
Wytwarzający/Odpowiadający: Hanna Kosmalska
Czas wytworzenia: 16.09.2019r.
Czas udostępnienia: 16.09.2019r.

Statut
STATUT Miejskiego Przedszkola nr 16     

01.09.2020  [plik do pobrania]

 archiwalne:  

02.09.2019  [plik do pobrania]
01.04.2017  [plik do pobrania]
08.02.2016  [plik do pobrania]
30.09.2015  [plik do pobrania]
30.09.2014  [plik do pobrania]
19 luty 2014  [plik do pobrania]

Udostępniający: Hanna Kosmalska
Wytwarzający/Odpowiadający: Hanna Kosmalska
Czas wytworzenia: 01.09.2020r.
Czas udostępnienia: 01.09.2020r.

Regulamin
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Miejskiego Przedszkola nr 16              [plik do pobrania]

Udostępniający: Hanna Kosmalska
Wytwarzający/Odpowiadający: Hanna Kosmalska
Czas wytworzenia: 16.09.2019r.
Czas udostępnienia: 16.09.2019r.

Struktura przedszkola
· Dyrektor Przedszkola -wg § 27, Statutu Miejskiego Przedszkola nr 16 w Katowicach

· Rada Pedagogiczna - wg § 28, Statutu Miejskiego Przedszkola nr 16 w Katowicach

· Rada Rodziców - wg § 29,  Statutu Miejskiego Przedszkola nr 16 w Katowicach
Cle i zadania
Wg § 2 i § 3, Statutu Miejskiego Przedszkola nr 16 w Katowicach
Tryb działania
Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, Ustawą  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz Statutem przedszkola.

 

 

Udostępniający: Hanna Kosmalska
Wytwarzający/Odpowiadający: Hanna Kosmalska
Czas wytworzenia: 16.09.2019r.
Czas udostępnienia: 16.09.2019r.

do góry

 

Wysokość opłat
Podstawa prawna: Uchwała nr LXI/1263/18 Rady Miasta Katowice z 25 października 2018r. 
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.


Koszt  opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego za jedną godzinę wynosi 1,00 zł

· Stawka żywieniowa 6,00 zł za 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)

 

Udostępniający: Hanna Kosmalska
Wytwarzający/Odpowiadający: Hanna Kosmalska
Czas wytworzenia: 16.09.2019r.
Czas udostępnienia: 16.09.2019r.

Majątek
Przedszkole jest utrzymywane ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna miasta Katowice. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice. Przedszkole dysponuje powierzoną w trwały zarząd nieruchomością stanowiącą własność komunalną miasta Katowice.

UCHWAŁA NR 1628/97 
ZARZĄDU MIASTA KATOWICE z dnia 09.10.1997 r 
Decyzja Nr GGM72244/4/69/97 

w sprawie oddania w trwały zarząd nieodpłatnie na czas nie oznaczony na rzecz Miejskiego Przedszkola nr 16 w Katowicach zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 
przy ul. Koszalińskiej 6a.

 

Udostępniający: Hanna Kosmalska
Wytwarzający/Odpowiadający: Hanna Kosmalska
Czas wytworzenia: 16.09.2019r.
Czas udostępnienia: 16.09.2019r

Rejestry, ewidencje, archiwa
W placówce funkcjonuje instrukcja kancelaryjna, w której zawarty jest rzeczowy wykaz akt; a w nich ewidencje, rejestry. Dane zawarte w rejestrach mogą być udostępniane na wniosek osoby będącej stroną postępowania z zachowaniem zasad RODO i Procedurą Dostępu do Informacji Publicznej. 

Ważniejsze rejestry, ewidencje, archiwa:
· wypadków przy pracy i w drodze do pracy;
· aktów awansu zawodowego;
· rejestr zamówień publicznych;
· rejestr wydawanych zaświadczeń;
· rejestr skarg i wniosków;
· rejestr zarządzeń wewnętrznych;
· chorób zawodowych nauczycieli;
· ewidencja środków trwałych;
· ewidencja księgozbioru;
· rejestr zamówień publicznych;
· ewidencja druków ścisłego zarachowania; 
· ewidencja wypadków wychowanków;
· archiwum przedszkolne

 

Udostępniający: Hanna Kosmalska
Wytwarzający/Odpowiadający: Hanna Kosmalska
Czas wytworzenia: 16.09.2019r.
Czas udostępnienia: 16.09.2019r.

 

do góry

 

Sposób załatwiania spraw
Podania, wnioski i pisma interesantów przyjmowane są w kancelarii dyrektora w godzinach pracy. Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:

Miejskie Przedszkole nr 16
ul. Koszalińska 6a
40 - 722 Katowice 

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. 

 

Udostępniający: Hanna Kosmalska
Wytwarzający/Odpowiadający: Hanna Kosmalska
Czas wytworzenia: 16.09.2019r.
Czas udostępnienia: 16.09.2019r.

Informacje nieudostępnione
Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna zgłosić się na piśmie do dyrektora. 
Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście u w/w osoby. 
Dane podlegające ochronie : 
- dane osobowe pracowników zatrudnionych w przedszkolu , 
- dane osobowe dzieci i ich rodziców 
- wynagrodzenie pracowników , 
- orzeczenia ,opinie/informacje Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych poradni
   specjalistycznych 
- dokumentacja dydaktyczno-wychowawcza udostępniana organowi prowadzącemu i nadzorującemu
   przedszkole 

 

Udostępniający: Hanna Kosmalska
Wytwarzający/Odpowiadający: Hanna Kosmalska
Czas wytworzenia: 16.09.2019r.
Czas udostępnienia: 16.09.2019r.

Kontrole

Udostępniający: Hanna Kosmalska
Wytwarzający/Odpowiadający: Hanna Kosmalska
Czas wytworzenia: 16.09.2019r.
Czas udostępnienia: 16.09.2019r.

 


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Katowicach
07.03.2019r
Bez zaleceń


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 16.04.2018
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: bez zaleceń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 27.06.2017
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego kuchni.
Zalecenia: bez zaleceń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 08.05.2017
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: bez zaleceń

Wydział Eukacji i Sportu 
Dnia 06.02.2017
Zakres kontroli: Ocena pracy dyrektora 
Wyniki kontroli: bez zaleceń.

Kuatorium Oświaty w Katowicach
Dnia 02.01.2017
Zakres kontroli: Ocena pracy dyrektora 
Wyniki kontroli: bez zaleceń.

Kuatorium Oświaty w Katowicach
Dnia 02.01.2017
Zakres kontroli: Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i higieny podczas pobytu w przedszkolu. 
Wyniki kontroli: bez zaleceń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 02.06.2016
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: bez zaleceń

Kuatorium Oświaty w Katowicach
Dnia 23.06.2015
Zakres kontroli: Zapewnienie bezpieczeństwa dziecka. 
Współpraca dyrektora przedszkola z rodzicami. 
Wyniki kontroli: bez zaleceń.

Kontrole 2014
Jednostka kontrolująca i termin kontroli: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 03.12.2014
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: bez zaleceń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 07.11.2014


Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: bez zaleceńWydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice
Dnia: 31.03.2014r. - 7.05.2014r.
Zakres kontroli: Realizacja planu dochodów i wydatków. Sprawy organizacyjno-kadrowe. 
Zalecenia: wystąpienie pokontrolne

Kontrole 2013
Jednostka kontrolująca i termin kontroli: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 23.07.2013
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: bez zaleceń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 22.11.2013
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: bez zaleceń

 

Kontrole 2012
Jednostka kontrolująca i termin kontroli: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 17.12.2012
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: bez zaleceń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 09.03.2012
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: bez zaleceń


Kontrole 2011
Jednostka kontrolująca i termin kontroli: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 18.11.2011
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: bez zaleceń

Kuatorium Oswiaty w Katowicach
Dnia 15.06.-21.06.2011
Zakres kontroli: Ewaluacja zewnetrzna w obszrze PROCESY 
Wyniki kontroli: Poziom spełaniania wymagań w obszrze procesy- ocena A

ZUS o/Chorzów
Dnia 01-15.04.2011
Zakres kontroli: 
- Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
- Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne  
  oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest ZUS
- Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, świadczeń finansowych z budżetu 
  państwa oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie tych świadczeń i dokonywanie rozliczeń z tego 
  tytułu;
- Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz 
  ustalenie kapitału początkowego
- Wystawianie zaświadczeń  lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Zalecenia: bez zaleceń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 02.03.2011
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: Nie stwierdzono uchybień sanitarno-technicznych.

Kontrole 2010
Jednostka kontrolująca i termin kontroli: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 24.11.2010
Zakres kontroli: Kontrola i ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: Nie stwierdzono uchybień sanitarno-technicznych.

Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice
Dnia: 19.05.2009r. - 9.06.2009r.
Zakres kontroli: Realizacja planu dochodów i wydatków. Sprawy organizacyjno-kadrowe. 
Zalecenia: wystąpienie pokontrolne

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 14.04.2009
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: Nie stwierdzono uchybień sanitarno-technicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 21.04.2009
Zakres kontroli: Kontrola i ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: Nie stwierdzono uchybień sanitarno-technicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 12.08.2009
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego piaskonicy.
Zalecenia: Nie stwierdzono uchybień sanitarno-technicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 25.09.2009
Zakres kontroli: Kontrola stanu higienicznego oraz prowadzenia dokumentacji.
Zalecenia: Nie stwierdzono uchybień.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 29.09.2009
Zakres kontroli: Diagnoza przedsięwzięć pro zdrowotnych w placówce wychowania i nauczania.
Zalecenia: Uwagi i spostrzeżenia - brak.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 30.09.2009
Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca.
Zalecenia: Uwagi i spostrzeżenia - brak.


Kontrole 2008
Jednostka kontrolująca i termin kontroli: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 05.09.2008
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: Nie stwierdzono uchybień sanitarno-technicznych.


Kontrole 2007
Jednostka kontrolująca i termin kontroli: 

Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach
Dnia 02.11.2007 r. 
Zakres kontroli: Kontrola bieżącego stanu sanitarno - technicznego.
Zalecenia: Nie stwierdzono uchybień sanitarno-technicznych.

Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach
Dnia 12.03.2007 r. 
Zakres kontroli: Kontrola sanitarna oraz ocena stanu sanitarnego pionu żywienia.

Kontrole 2006
Jednostka kontrolująca i termin kontroli: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 26.07.2006
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: Nie stwierdzono uchybień sanitarno-technicznych.

Kontrole 2005
Jednostka kontrolująca i termin kontroli: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Dnia 07.04.2005
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego placówki.
Zalecenia: Nie stwierdzono uchybień sanitarno-technicznych.

Wydział Koordynacji Nadzoru Pedagogicznego
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Dnia 12.05.2005
Zakres kontroli: przegląd dokumentacji nadzoru pedagogicznego, hospitacja zajęć prowadzonych przez dyrektora przedszkola
Zalecenia: bez zaleceń

ZUS o/Chorzów
Dnia 18-29.04.2005
Zakres kontroli: 
- Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
- Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne  
  oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest ZUS
- Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, świadczeń finansowych z budżetu 
  państwa oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie tych świadczeń i dokonywanie rozliczeń z tego 
  tytułu;
- Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz 
  ustalenie kapitału początkowego
- Wystawianie zaświadczeń  lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Zalecenia: bez zaleceń

do góry

 

INFORMACJA O PONOWNYM WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

INFORMACJA O PONOWNYM WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ogólny opis:
1. Informacja sektora publicznego – każda treść lub jej cześć niezależnie od sposobu utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) będąca w posiadaniu podmiotów, które udostępniają lub przekazują tę informacje w celu ponownego wykorzystywania. 

2. Ponowne wykorzystywanie – wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego została wytworzona. 

Prawo ponownego wykorzystywania przysługuje każdemu przez: 
a) przekazanie na wniosek lub w innych trybach,
b) udostępnienie przez systemy informatyczny, Biuletyn Informacji Publicznej.
Wniosek składamy, gdy informacja sektora publicznego: 
a) nie została udostępniona w systemach teleinformatycznych,
b) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
c) została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
d) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

3. Obowiązuje generalna reguła udostępniania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie. Jednakże w niektórych przypadkach realizacja wniosku wymaga nałożenia warunków lub ustalenia ewentualnych opłat w formie oferty. 
Informacje sektora publicznego zamieszczone w BIP Miejskiego Przedszkola nr 16 w Katowicach są udostępnianie na cele ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie.
W przypadku udostępniania informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania na wniosek ewentualne warunki lub wysokość opłat będą określane indywidualnie i przekazane wnioskodawcy w formie oferty.
Miejskie Przedszkole nr 16 w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów gwarantujących ich ochronę (np. danych osobowych, tajemnic ustawowo chronionych, prawa prywatności) jak również za informacje pozyskane w inny sposób albo z pominięciem wymaganej w danym przypadku procedury wnioskowej.

Wymagane dokumenty
1. Wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej, powinien zawierać co najmniej: 
• nazwę podmiotu zobowiązanego,
• informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
• wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
• wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
• wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej także formatu danych,
• wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego,
• wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, nie dłuższym niż 12 miesięcy (gdy wniosek, dotyczy informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie informatycznym).

2. Wypełniony formularz wniosku. 

3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty. 
Sposób dostarczania dokumentów
1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów: 
• Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
• Przesłać pocztą elektroniczną na adres:mp16katowice@wp.pl (lecz pisma skierowane na wskazany adres poczty elektronicznej traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia)
• Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres:
Miejskie Przedszkole nr 16 w Katowicach
ul. Koszalińska 6a
40-722 Katowice
• Złożyć bezpośrednio w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Katowicach w godzinach 8-16.

2. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

Terminy i sposób załatwienia sprawy
1. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 
2. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od daty złożenia tego wniosku. 
3. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego: 
a) Obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego.
b) Obowiązek informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
c) Ustalenie zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje.
d) Określenie odrębnych warunków ponownego wykorzystywania informacji mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych lub stanowiących bazę danych, do których przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne, np.: obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.
4. Oferta: 
a) Podmiot zobowiązany przedstawia ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej nałożonych w związku z wnioskiem wymagającym poniesienia dodatkowych kosztów.
b) Wnioskodawca po otrzymaniu oferty może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty.
Uwaga! Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni do dnia otrzymania jest równoznaczny z wycofaniem wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. 
5. Sposoby rozpatrzenia wniosku: 
a) bezwarunkowe i bezpłatne przekazanie informacji w celu ponownego wykorzystywania,
b) poinformowanie o braku warunków czy opłat w przypadku posiadania przez wnioskodawcę informacji sektora publicznego,
c) poinformowanie, że wytworzenie żądanych informacji nie należy do zakresu zadań publicznych podmiotu,
d) przedstawienie oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania, czy wysokość opłat,
e) odmowa ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w formie decyzji administracyjnej gdy:
• dostęp do informacji sektora publicznego został ustawowo ograniczony lub ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące osobom trzecim,
• opracowywanie, a w szczególności przetworzenie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczanie z nich wyciągów, spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
6. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę: 
a) drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
b) drogą elektroniczną poprzez pocztę elektroniczną.
c) poprzez pocztę tradycyjną.
d) osobiście w siedzibie Miejskiego Przedszkola nr 16 w Katowicach
7. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku. 
Informacje na temat przebiegu sprawy
Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z Miejskim Przedszkolem nr 16 w Katowicach osobiście.
Informacje można uzyskać również telefonicznie. 


Udostępniający: Hanna Kosmalska
Wytwarzający/Odpowiadający: Hanna Kosmalska
Czas wytworzenia: 16.09.2019r.
Czas udostępnienia: 16.09.2019r.

do góry

 

Ogłoszenia
 Sprawozdanie finansowe jednostki

​Sprawozdanie fiansowe jednostki za 2018 rok zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.
Strona internetowa: https://cuwkatowice.bip.gov.pl 

 

Informacja na temat mienia placówki uznanego za zbędne bądź zużyte
 PDF  [plik do pobrania]

 PDF  [plik do pobrania]

 PDF  [plik do pobrania]

 PDF  [plik do pobrania]

Oferta pracy w MP 16 - nabór na stanowisko samodzielnego referenta  

Lista kandydatów na stanowisko samodzielnego referenta w MP 16 

Wyniku naboru na wolne stanowisko samodzielnego referenta w Miejskim Przedszkolu nr 16 
w Katowicach
 

 

Udostępniający: Hanna Kosmalska
Wytwarzający/Odpowiadający: Hanna Kosmalska
Czas wytworzenia: 18.10.2021r.
Czas udostępnienia: 18.10.2021r.

Data opracowania
  wrzesień - 2019
Opracowała
  mgr Hanna Kosmalska -dyrektor przedszkola
Zatwierdziła
  mgr Hanna Kosmalska -dyrektor przedszkola
Realizacja
mgr Hanna Kosmalska -dyrektor przedszkola
Redakcja BIP Miejskiego Przedszkola nr 16 w Katowicach
Adres redakcji: ul. Koszalińska 6a, 40-722 Katowice
telefon: 32 2525 332  
fax:      32 7820 043
e-mail: mp16katowice@wp.pl

Redaktor BIP: Hanna Kosmalska 
Adres: ul. Koszalińska 6a, 40-722 Katowice
telefon: 32 2525 332  
fax:      32 7820 043
e-mail: mp16katowice@wp.pl

 

Udostępniający: Hanna Kosmalska
Wytwarzający/Odpowiadający: Hanna Kosmalska
Czas wytworzenia: 10.02.2020r.
Czas udostępnienia: 10.02.2020r.

 

Instrukcja obsługi BIP

W banerze na początku strony znajduje się logo odsyłające do ogólnopolskiej strony BIP oraz strony 
internetowej Miejskiego Przedszkola nr 16 w Katowicach.

Poniżej znajdują się zakładki do strony głównej, kontaktu, rejestru zmian oraz pomocy.


Z lewej strony znajduje się menu przedmiotowe, podzielone na działy tematyczne związane 
z udostępnianymi treściami.

 

Udostępniający: Hanna Kosmalska
Wytwarzający/Odpowiadający: Hanna Kosmalska
Czas wytworzenia: 16.09.2019r.
Czas udostępnienia: 16.09.2019r.

 

 

 http://bip.um.katowice.pl/jednostki/przedszkola

 

do góry