Miejskie Przedszkole nr 16 w Katowicach

 
 

strona g��wna Biuletynu Informacji Publicznej

 

Strona g��wna

Kontakt

Rejestr zmian

Pomoc

<< wstecz

 

UZYSKIWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH NIEDOST�PNYCH W BIP
 DOST�P DO INFORMACJI PUBLICZNEJ W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 16 W KATOWICACH


Na mocy ustawy z dnia 6 wrze�nia 2001 o dost�pie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058 ze zm.), ka�da informacje o sprawach publicznych stanowi informacje publiczn� i podlega udost�pnieniu na zasadach i w trybie okre�lonych w wy�ej wymienionej ustawie.


I.PRAWO DOST�PU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 
Prawo dost�pu do informacji publicznej przys�uguje ka�demu, bez konieczno�ci wykazania jakiego� interesu prawnego lub faktycznego. 


II. OGRANICZENIE DOST�PU


Udost�pniane s� wszystkie informacje publiczne z wy��czeniem:
• dokument�w niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 ze zm.), 
• dokument�w zawieraj�cych informacje obj�te tajemnic� skarbow�, bankow� i statystyczn�,
• dokument�w w zakresie obj�tym ochron� zbior�w danych osobowych,
• dokument�w zawieraj�cych informacje mog�ce narusza� prywatno�� os�b fizycznych lub tajemnic� przedsi�biorcy,
• akt osobowych pracownik�w, list p�ac i innych dokument�w pracowniczych – z wyj�tkiem p�ac os�b zajmuj�cych funkcje publiczne,
• dokument�w zawieraj�cych inn� prawnie chronion� tajemnic�.

Nadz�r nad udost�pnianiem informacji publicznych pe�ni Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 16 w Katowicach lub osoba przez niego wyznaczona.


III. PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ OBEJMUJE. 

Prawo do informacji publicznej obejmuje prawo do:
1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczeg�lnie istotne dla interesu publicznego,
2. wgl�du do dokument�w urz�dowych (dokumentem urz�dowym, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o dost�pie informacji publicznej, jest tre�� o�wiadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub z�o�ona do akt sprawy), 
3. dost�pu do posiedze� kolegialnych organ�w w�adzy publicznej pochodz�cych z powszechnych wybor�w.


IV. FORMY UDOST�PNIENIA INFORMACJI.


Udost�pnianie informacji publicznej nast�puje w drodze: 

1) og�aszania w urz�dowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej, kt�ry jest, zgodnie z ustaw�, ujednoliconym systemem stron w sieci teleinformatycznej. Stron� g��wn� Biuletynu zawieraj�c� m.in. wykaz podmiot�w wraz z odno�nikami umo�liwiaj�cymi po��czenie z ich stronami tworzy minister w�a�ciwy do spraw informatyzacji. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej okre�la szczeg�owe wymagania dotycz�ce uk�adu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, zakres i tryb przekazywania ministrowi w�a�ciwemu do spraw informatyzacji informacji do zamieszczenia na stronie g��wnej Biuletynu Informacji Publicznej, wymagania dotycz�ce zabezpieczania tre�ci informacji publicznych udost�pnianych w BIP. 

2) udost�pnianie:
a) w drodze og�aszania w Biuletynie Informacji Publicznej,
b) na wniosek zainteresowanego – za��cznik nr 1 do procedury (je�eli informacja nie zosta�a udost�pniona w Biuletynie Informacji Publicznej). Informacja publiczna, kt�ra mo�e by� niezw�ocznie udost�pniona, jest udost�pniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku,
c) w drodze wy�o�enia lub wywieszenia w miejscach og�lnie dost�pnych,
d) przez zainstalowane w miejscach og�lnie dost�pnych urz�dze� umo�liwiaj�cych zapoznanie si� z t� informacj�.

3) wst�pu na posiedzenia kolegialnych organ�w w�adzy publicznej pochodz�cych z powszechnych wybor�w i udost�pniania materia��w, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentuj�cych te posiedzenia.

Dost�p do informacji publicznej jest bezp�atny, jednak je�eli podmiot obowi�zany do udost�pnienia ma ponie�� dodatkowe koszty zwi�zane ze wskazanym we wniosku sposobem udost�pnienia lub konieczno�ci� przekszta�cenia informacji w form� wskazan� we wniosku, podmiot ten mo�e pobra� od wnioskodawcy op�at� w wysoko�ci odpowiadaj�cej tym kosztom. 

Udost�pnianie informacji publicznej na wniosek nast�puje bez zb�dnej zw�oki, jednak nie p�niej ni� w terminie 14 dni od daty z�o�enia wniosku. Wgl�d do dokument�w odbywa si� w jednostce, w kt�rej dokument jest przechowywany, w godzinach pracy tej jednostki i obecno�ci pracownika uprawnionego. Je�eli informacja publiczna nie mo�e by� udost�pniona w wy�ej wymienionym terminie, podmiot obowi�zany do jej udost�pnienia powiadamia w tym terminie o powodach op�nienia oraz o terminie, w jakim udost�pni informacj�, nie d�u�szym jednak ni� 2 miesi�ce od dnia z�o�enia wniosku.
Odmowa udost�pnienia informacji publicznej oraz umorzenie post�powania o udost�pnienie informacji przez organ w�adzy publicznej nast�puj� w drodze decyzji. Do decyzji, o kt�rych mowa stosuje si� przepisy Kodeksu post�powania administracyjnego, z tym �e: 

1) odwo�anie od decyzji rozpoznaje si� w terminie 14 dni; 
2) uzasadnienie decyzji o odmowie udost�pnienia informacji zawiera tak�e imiona, nazwiska i funkcje os�b, kt�re zaj�y stanowisko w toku post�powania o udost�pnienie informacji, oraz oznaczenie podmiot�w, ze wzgl�du na kt�rych dobra (np. prawo do prywatno�ci itp.), wydano decyzj� o odmowie udost�pnienia informacji. 

Od decyzji odmownej lub umarzaj�cej post�powanie o udost�pnienie informacji przys�uguje odwo�anie. Podmiotowi, kt�remu odm�wiono prawa dost�pu do informacji publicznej ze wzgl�du na wy��czenie jej jawno�ci z powo�aniem si� na ochron� danych osobowych, prawo do prywatno�ci oraz tajemnic� inn� ni� pa�stwowa, s�u�bowa, skarbowa lub statystyczna, przys�uguje prawo wniesienia pow�dztwa do s�du powszechnego o udost�pnienie takiej informacji.


Wz�r wniosku o udost�pnienie informacji publicznej 

 

do g�ry