Miejskie Przedszkole nr 16 w Katowicach

 
 

strona g��wna Biuletynu Informacji Publicznej

 

Strona g��wna

Kontakt

Rejestr zmian

Pomoc

<< wstecz

 

pomoc
 Rozporz�dzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 

Podstawowy akt wykonawczy reguluj�cy funkcjonowanie BIP.

ROZPORZ�DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN�TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 6 wrze�nia 2001 r. o dost�pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198. z p�n. zm.) zarz�dza si�, co nast�puje:

 

Rozdzia� 1

Przepisy og�lne

� 1. Rozporz�dzenie okre�la:

1) szczeg�owe wymagania dotycz�ce uk�adu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, w szczeg�lno�ci:

a) struktur� strony g��wnej Biuletynu Informacji Publicznej,

b) standardy struktury stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej;

2) zakres i tryb przekazywania ministrowi w�a�ciwemu do spraw informatyzacji informacji do zamieszczenia na stronie g��wnej Biuletynu Informacji Publicznej;

3) wymagania dotycz�ce zabezpieczania tre�ci informacji publicznych udost�pnianych w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

� 2. U�yte w rozporz�dzeniu okre�lenia i skr�ty oznaczaj�:

1) ustawa - ustaw� z dnia 6 wrze�nia 2001 r. o dost�pie do informacji publicznej;

2) BIP - Biuletyn Informacji Publicznej, o kt�rym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy;

3) URL - adres wskazuj�cy lokalizacj� zasobu w Internecie, w szczeg�lno�ci adres strony WWW;

4) baza danych – baz� danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959);

5) mechanizmy baz danych - elementy oprogramowania pozwalaj�ce na gromadzenie, porz�dkowanie, aktualizowanie i udost�pnianie informacji;

6) spis podmiot�w – zamieszczony na stronie g��wnej BIP wykaz podmiot�w okre�lonych w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, kt�re zg�osi�y fakt prowadzenia strony podmiotowej;

7) menu przedmiotowe – podzia� tematyczny lub wykaz grup tematycznych, w kt�re s� zestawione informacje publiczne udost�pniane w BIP;

8) modu� wyszukuj�cy - element oprogramowania umo�liwiaj�cy znalezienie informacji dost�pnych na stronach BIP zawieraj�cych poszukiwane wyra�enie;

9) modu� administracyjny - element oprogramowania zawieraj�cy mechanizm identyfikacji i autoryzacji umo�liwiaj�cy dost�p do stron BIP, w szczeg�lno�ci w celu dokonania niezb�dnych zmian w tre�ci udost�pnianych informacji publicznych.

 

� 3. Dost�p do informacji publicznych zawartych w BIP jest mo�liwy poprzez stron� g��wn� BIP posiadaj�c� URL - http://www.bip.gov.pl , wed�ug spisu podmiot�w lub menu przedmiotowego albo poprzez strony podmiotowe BIP.

 

� 4. Informacje publiczne zawarte w BIP organizuje si� w postaci baz danych, a ich udost�pnianie odbywa si� w oparciu o mechanizmy baz danych.

 

� 5. Informacje publiczne zawarte w BIP udost�pnia si� odwiedzaj�cym BIP przez ca�� dob� bez przerwy, z zastrze�eniem � 21.

 

� 6. Informacje publiczne udost�pniane w BIP nie mog� zawiera� niewyja�nionych skr�t�w, z wyj�tkiem skr�t�w powszechnie przyj�tych i zrozumia�ych.

 

� 7. 1. Strony BIP:

1) spe�niaj� minimalne wymagania dla system�w teleinformatycznych okre�lone w rozporz�dzeniu Rady Ministr�w z dnia 11 pa�dziernika 2005 r. w sprawie minimalnych wymaga� dla system�w teleinformatycznych (Dz. U. nr 212, poz. 1766);

2) projektuje si� w spos�b umo�liwiaj�cy ich modyfikacj�, uwzgl�dniaj�c technologiczny rozw�j systemu teleinformatycznego, w kt�rym dzia�a BIP.

2. Tre�ci zgromadzone na stronach BIP:

1) s� udost�pniane w jako�ci nie pozostawiaj�cej w�tpliwo�ci co do ich zawarto�ci;

2) nie s� zabezpieczone przed drukowaniem i kopiowaniem.

 

Rozdzia� 2

Struktura strony g��wnej Biuletynu Informacji Publicznej

 

� 8. Strona g��wna BIP zawiera w szczeg�lno�ci:

1) logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w g�rnej cz�ci strony;

2) adres redakcji strony g��wnej BIP;

3) imi� i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z os�b redaguj�cych stron� g��wn� BIP;

4) instrukcj� korzystania z BIP;

5) spis podmiot�w;

6) menu przedmiotowe;

7) informacje o podmiotach (w szczeg�lno�ci URL strony podmiotowej BIP) prowadz�cych strony podmiotowe BIP;

8) modu� wyszukuj�cy.

 

Rozdzia� 3

Standardy struktury stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej

 

� 9. 1. Strony podmiotowe BIP prowadzone s� w formie odr�bnych stron WWW.

2. W przypadku gdy podmiot, o kt�rym mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, posiada w�asn� stron� WWW, stron� podmiotow� BIP utworzon� przez ten podmiot wydziela si� z tej strony, poprzez umieszczenie na stronie g��wnej WWW linku zawieraj�cego logo BIP, umo�liwiaj�cego bezpo�redni dost�p do podmiotowej strony BIP.

3. Strona WWW podmiotu mo�e by� jednocze�nie stron� podmiotow� BIP, o ile spe�nia wszystkie wymogi ustawy i rozporz�dzenia. W takich przypadkach ust. 2 nie stosuje si�.

 

� 10. Na stronach podmiotowych BIP umieszcza si� czytelny link do strony g��wnej BIP oraz do strony g��wnej istniej�cego internetowego serwisu informacyjnego podmiotu, o kt�rym mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy.

 

� 11. 1. Strona podmiotowa BIP zawiera w szczeg�lno�ci:

1) logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w g�rnej cz�ci strony;

2) adres redakcji strony podmiotowej BIP;

3) imi� i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z os�b redaguj�cych stron� podmiotow� BIP;

4) instrukcj� korzystania z strony podmiotowej BIP;

5) menu przedmiotowe umo�liwiaj�ce odnalezienie:

a) informacji publicznych, o kt�rym mowa w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy,

b) innych informacji publicznych, o kt�rym mowa w art. 8 ust. 3 zdanie drugie ustawy, a w szczeg�lno�ci takich, kt�rych publikacja le�y w interesie publicznym, zaspokaja potrzeby obywateli i ich wsp�lnot, wspiera rozw�j spo�ecze�stwa obywatelskiego lub przyczynia si� do polepszenia dzia�alno�ci podmiotu udost�pniaj�cego informacje,

c) informacji publicznych przeznaczonych do publikacji w BIP na podstawie przepis�w odr�bnych;

6) modu� wyszukuj�cy.

2. Strona podmiotowa BIP nie mo�e zawiera� reklam.

 

Rozdzia� 4

Zakres i tryb przekazywania informacji niezb�dnych do zamieszczenia na stronie g��wnej Biuletynu Informacji Publicznej

 

� 12. 1. Podmioty, o kt�rych mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, przekazuj� ministrowi w�a�ciwemu do spraw informatyzacji informacje niezb�dne do prowadzenia strony g��wnej BIP, w tym o URL utworzonej przez siebie strony podmiotowej BIP.

2. Podmioty, o kt�rych mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, powiadamiaj� niezw�ocznie ministra w�a�ciwego do spraw informatyzacji o zmianach w tre�ci informacji, kt�re przekaza�y w celu zamieszczania na stronie g��wnej BIP.

 

� 13. Przekazywanie informacji, o kt�rych mowa w � 12 ust. 1, oraz powiadamianie ministra w�a�ciwego do spraw informatyzacji o zmianach w tre�ci tych informacji nast�puje w terminie zapewniaj�cym zachowanie zgodno�ci tre�ci strony g��wnej i stron podmiotowych BIP, niezw�ocznie po wprowadzeniu na stronie podmiotowej BIP tych zmian.

 

� 14. 1. Przekazywanie informacji, o kt�rych mowa w � 13, odbywa si� poprzez modu� administracyjny strony g��wnej BIP.

2. Administrator strony g��wnej BIP jest obowi�zany niezw�ocznie potwierdzi� odbi�r i zamie�ci� na stronie g��wnej BIP informacje, o kt�rych mowa w ust. 1.

 

Rozdzia� 5

Wymagania dotycz�ce zabezpieczania tre�ci informacji publicznych udost�pnianych w Biuletynie Informacji Publicznej

 

� 15. 1. Podmioty, o kt�rych mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, wyznaczaj� osoby odpowiedzialne za:

1) przekazywanie ministrowi w�a�ciwemu do spraw informatyzacji informacji niezb�dnych do zamieszczenia na stronie g��wnej BIP oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w tre�ci tych informacji;

2) dokonywanie zmian tre�ci informacji publicznych udost�pnianych na stronach podmiotowych BIP.

2. Osoby, o kt�rych mowa w ust. 1 pkt 2, maj� dost�p do modu�u administracyjnego strony podmiotowej BIP w oparciu o mechanizmy identyfikacji i autoryzacji nadzorowane przez administratora strony podmiotowej BIP.

 

� 16. 1. Strony BIP s� wyposa�one w mechanizm dziennika, w kt�rym odnotowywane s� zmiany w tre�ci informacji publicznych udost�pnianych w BIP oraz pr�by dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione.

2. Dzienniki dla tych stron prowadzone s� w spos�b automatyczny.

3. Administratorzy stron BIP dokonuj� kontroli dziennik�w, o kt�rych mowa w ust. 1, w odniesieniu do podlegaj�cych im stron, w ka�dy dzie� powszedni.

 

� 17. Strony BIP ochrania si� przez modu� bezpiecze�stwa - programowe lub sprz�towoprogramowe rozwi�zanie techniczne uniemo�liwiaj�ce zniszczenie lub modyfikacj� informacji publicznych zawartych w BIP przez osoby nieuprawnione.

 

� 18. Informacje zgromadzone w bazie danych stron BIP kopiuje si� na odr�bne informatyczne no�niki informacji nie p�niej ni� dob� po zaistnieniu zmiany tre�ci tych informacji. Je�eli zmiany tre�ci zachodz� cz�ciej ni� raz na dob�, informacje kopiuje si� na odr�bne informatyczne no�niki informacji raz na dob�.

 

� 19. Strony BIP zawieraj� rozwi�zania chroni�ce przed celowym spowolnieniem lub uniemo�liwieniem dost�pu do zasob�w tych stron.

 

� 20. 1. Minister w�a�ciwy do spraw informatyzacji jest odpowiedzialny za zapewnienie ci�g�o�ci dost�pu do informacji zgromadzonych na stronie g��wnej BIP.

2. Podmioty, o kt�rych mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, s� zobowi�zane do zapewnienia ci�g�o�ci dost�pu do informacji zgromadzonych na ich stronach podmiotowych BIP.

 

� 21. 1. W przypadku awarii brak dost�pno�ci strony g��wnej BIP dla odwiedzaj�cego stron� nie powinien by� d�u�szy ni� 8 godzin.

2. W przypadku awarii brak dost�pno�ci strony podmiotowej BIP dla odwiedzaj�cego stron� nie powinien by� d�u�szy ni� 24 godziny.

 

Rozdzia� 6

Przepis ko�cowy

 

� 22. Rozporz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem og�oszenia.

 

do g�ry